Scroll Top

Žaliasis eksperimentas

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2023-08-31 iki 2024-01-31

Projektu siekiama skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ, veikiančiose sumaniosios specializacijos srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Tinkami pareiškėjai:
Pareiškėjas yra pramonės labai maža, maža arba vidutinės įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip tris metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red., priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visų įmonės veiklų.

Remiamos veiklos:
Inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas pramonės MVĮ. Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir patentavimo veiklas.

Tinkamos išlaidos:
– MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį);
– išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo;
– projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;
– su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
– projektą vykdančio personalo darbo užmokestis;
– projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos;
– projektui įgyvendinti būtinos įrangos, pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma:
Maksimali paramos suma vienam projektui: 500 000 Eur (minimali paramos suma: 50 000 Eur).
Maksimali paramos suma patentavimo išlaidoms: 30 000 Eur.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis:
– Moksliniams tyrimams intensyvumas neviršija 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
– Eksperimentinei plėtrai intensyvumas neviršija 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:
– 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms.
– 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 30 mėnesių.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis