Scroll Top

Skydų gamybos skatinimas

Kvietimas teikti paraiškas buvo: nuo 2023-09-11 iki 2023-12-08

Projektu siekiama diegti greito šiltinimo surenkamomis izoliacinėmis sistemomis iš organinių žaliavų technologiją.

Tinkami pareiškėjai:
Juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės ir dideles medienos pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ (sekcija C, skyrius 16 pagal EVRK red. 2) „Kitų baldų gamyba“ (sekcija C, skyrius 31, grupė 31.0, klasė 31.09 pagal EVRK red. 2).
Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 2 metus veikianti medienos pramonės įmonė, vykdanti ekonominę veiklą, ir kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 000 000 Eur per metus.

Remiama veikla:
Pradinės investicijos, skirtos gamykloje pagamintų standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminių (skydų), naudojamų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), gamybai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:
– turėti Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA) dokumentus atitinkamiems produktams ir būti sertifikuoti;
– ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių. Atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai: žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus);
– skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje;
– skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie tik surenkami, užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose);sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip B energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Tinkamos išlaidos:
– skydų automatizuotos gamybos linijos ir kitos įrangos, tiesiogiai susijusios su serijine skydų gamyba, įsigijimo išlaidos gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, iš jų:
– ne mažiau kaip 80 proc. išlaidų turi būti skirta naujoms automatizuotoms skydų gamybos linijoms;
– ne daugiau kaip 20 proc. išlaidų gali būti skirta įrangai, aptarnaujančiai automatizuotas skydų gamybos linijas.
– Gamybinių patalpų statyba / pritaikymas serijinės pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gaminių gamybai gali sudaryti iki 30 proc. visų tinkamų išlaidų.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti: 10 000 000,00 Eur, mažiausia – 500 000 Eur.

Finansuojamoji dalis:
– Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
– Iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
-Iki 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis