Scroll Top

Expo galimybės

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2023-08-22 iki 2023-12-29

Projektu siekiama įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones.

Tinkami pareiškėjai:
Pramonės labai maža, maža arba vidutinės įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip 1 metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per paskutinius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (kai MVĮ vidutinė įmonė) arba 50 000 Eur (kai MVĮ labai maža arba maža įmonė). Finansuojama veikla tik Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono įmonėms.

Remiamos veiklos:
MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

Tinkamos išlaidos:
– dalyvavimo tarptautinėje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje,  parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);
– produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos. Produkcijos sertifikavimas gali apimti ir produkcijos gamybos proceso vertinimą, kai tai yra neatskiriama produkcijos sertifikavimo dalis;
 – interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos (turi būti skirtos tiek vietos, tiek užsienio rinkų paieškai ir plėtrai), kurios gali sudaryti ne daugiau nei 15 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
– eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka (taikoma MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. projekto vertės.
Maksimali paramos suma vienam projektui: 100 000 Eur (minimali paramos suma: 10 000 Eur).

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 30 mėnesių.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis