Scroll Top

NETECHNOLOGINĖS INOVACIJOS

Kvietimas teikti paraiškas buvo: nuo 2023-11-20 iki 2024-04-29

Projektu siekiama skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą.

Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nepriskiriamos technologinėms inovacijoms ir apima prekės ženklo, originalaus dizaino sukūrimą ir diegimą, organizacinių ir verslo proceso inovacijų diegimą.

Tinkami pareiškėjai:
Pramonės labai maža, maža arba vidutinės įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip 2 metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius 2 finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 Eur. Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos. 

Finansuojama veikla tik Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono įmonėms.

Remiamos veiklos:
Netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

Organizacinių inovacijų diegimas – naujo organizacinio metodo taikymas įmonės lygmeniu, organizuojant darbo vietas arba išorės santykių srityje.

Procesų inovacijų diegimas – naujo arba reikšmingai patobulinto gamybos arba pateikimo būdo diegimas, įskaitant svarbius technologijų, įrenginių arba programinės įrangos pakeitimus, įmonės lygmeniu.

Tinkamos išlaidos
Procesų ir organizacinių inovacijų diegimo išlaidos:
– projektą vykdančio personalo darbo užmokestis, komandiruočių išlaidos;
– išlaidos priemonėms, įrenginių įsigijimo, išperkamosios nuomos išlaidos, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas ir ilgalaikis. Išperkamosios nuomos laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra išperkamosios nuomos būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;
– išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis.

Originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo išlaidos:
– naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos ir projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis.

Prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Maksimali paramos suma vienam projektui: 140 000 Eur (minimali paramos suma: 20 000 Eur).

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veikloms:
– proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 Eur (50% intensyvumas);
– originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 Eur (70% intensyvumas);
– prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5 000 Eur (70% intensyvumas).

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 24 mėnesius.
Vertinamas pareiškėjo eksporto augimas.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis