Scroll Top

MVĮ skaitmeninimas

Kvietimas pasibaigęs

Projektu siekiama skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Remiama veikla: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir (ar) vaizdinė konfigūracija (paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija). Veikla skirta MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą.

Tinkami pareiškėjai:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių pačių pagamintos produkcijos* metinės pardavimo pajamos kiekvienais metais per pastaruosius 2 finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos* iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 2 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 eurų.

*Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.
*Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gaunamos iš pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodomos tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą. Pajamos, gaunamos už prekių ar paslaugų perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamomis.

Tinkamos išlaidos: pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas, paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija.

E.pardavimo sandorio sprendimas: informacinėmis technologijomis paremti sprendimai, leidžiantys vykdyti produkcijos (gaminių ir (ar) paslaugų) pirkimo ir pardavimo procesą internetu, įskaitant ir gaminių ir (ar) paslaugų paieškos, krepšelio (užsakymo) suformavimo, mokėjimo atlikimo bei užsakymo įvykdymo ir valdymo funkcijas (pavyzdžiui, el. parduotuvė, „verslas verslui“ (B2B), „verslas vartotojui“ (B2C) sprendimai, įskaitant ir integraciją su išteklių valdymo sistemomis tiek, kiek tai būtina e. pardavimo sandorio sudarymo sprendimui). 

Vaizdinė konfigūracija:(paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija) – informacinėmis technologijomis paremtas procesas, leidžiantis keisti produkto parametrus ir matyti tuos pokyčius interaktyviame skaitmeniniame produkto modelyje. 

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. projekto vertės.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:
25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui;
25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai).
50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją).

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 10 000,00 eurų.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Vertinama, kiek ir kokias skaitmenines technologijas įmonės naudos įgyvendinusios projektą. Turi būti pasirenkamos bet kurios ne mažiau kaip 7 skaitmeninės technologijos iš 12:
1) internetą MVĮ naudoja ne mažiau kaip 50 proc. dirbančių darbuotojų;
2) informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų ištekliai;
3) naudojamas spartusis internetas (ne mažiau kaip 30 Mbps);
4) mobilieji interneto prietaisai naudojami ne mažiau kaip 20 proc. MVĮ darbuotojų;
5) interneto svetainė;
6) interneto svetainė su sudėtingomis funkcijomis;
7) socialiniai tinklai;
8) mokama reklama internete;
9) MVĮ, perkančios debesų kompiuterijos paslaugas;
10) automatizuotam apdorojimui tinkamų e. sąskaitų siuntimas;
11) e. komercijos internetinė prekyba sudaro ne mažiau kaip 1 proc. visos apyvartos;
12) „verslo vartotojui“ (B2C) internetinė prekyba sudaro daugiau kaip 10 proc. visos internetinės prekybos.

Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis