Scroll Top

Įgūdžiai MVĮ

Kvietimas teikti paraiškas buvo: nuo 2023-09-11 iki 2024-02-05

Projektu siekiama ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius.

Tinkami pareiškėjai:
MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip 3 metus ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. jos vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros, per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo pagal pateiktus patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000,00 Eur, kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000,00 Eur, kai įmonė labai maža arba maža.

Remiamos veiklos:
MVĮ darbuotojų reikalingų įgūdžių ugdymas.
Siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos ir spręsti iššūkius, susijusius su pramonės pertvarka, planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai pagal Koncepcijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetus (toliau – MTEPI prioritetas), identifikuoti nuolatinio verslumo galimybių paieškos proceso metu.

Tinkamos išlaidos:
– išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko) (darbo užmokesčio išlaidos). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;
– mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;
– mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;
– mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes, apgyvendinimo išlaidos;
– išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
– su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;
– bendrosios netiesioginės išlaidos (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos) pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (7 proc. nuo tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų).

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti:
– 40 000,00 Eur – labai mažoms ir mažoms įmonėms;
– 100 000,00 Eur – vidutinėms įmonėms.

Finansavimo intensyvumas:
– Iki 70 proc., kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione;
– Iki 50 proc. , kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 24 mėnesius.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis